Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 2. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 3. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 4. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 5. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 7 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 7 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
 6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 7. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 8. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 10. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Brugge.
 11. De site www.nevejan.be  wordt door Horecaservice Nevejan beheerd.
 12. Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.
 13. Horecaservice Nevejan is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
 14. Horecaservice Nevejan doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Horecaservice Nevejan toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als Horecaservice Nevejan niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
 15. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Horecaservice Nevejan is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.
 16. In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt Horecaservice Nevejan de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.
 17. De producten kunnen tot, maximaal 7 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.
 18. Horecaservice Nevejan raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Horecaservice Nevejan zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 19. Horecaservice Nevejan kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
 20. Horecaservice Nevejan behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Horecaservice Nevejan het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.
 21. Nevejan verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.